تماس با ما

گروه آموزشی دانشیاران در سال خرداد ماه سال 1394 به همت استاد محمد جعفری برای تحقق عدالت آموزشی وسند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایجاد گردید. مقرر گردید در مجموعه فقط از دبیران کار آزموده ورسمی آموزش وپرورش استفاده شود.