استاد موسی آذریان

مدرس دین زندگی
28 سال سابقه تدریس
مؤلف دو جلد کتاب کمک آموزشی کنکور:
شرح جامع دین و زندگی و دین و زندگی کاربردی