استاد اسماعیل شریفی بروجردی

مدرس ادبیات فارسی عمومی
۲۸ سال سابقه تدریس
۱۷ سال سابقه تدریس کنکور
مولف پنج کتاب
راهکار دهم
تک درس یازدهم
دروس طلایی دهم ، یازدهم و دوازدهم تمامی رشته ها
تدریس در بهترین مدارس غیر دولتی شهریار ، کرج و تهران
رتبه دوم علمی شهریار
بهترین طراح سوال سال ۹۰