دکتر سروش صفا

دکترای فیزیولوژی ومدرس زیست
دبیر مدارس سرای دانش
دبیر آموزشگاه های مجاز قلم چی
مدرس کلاس های آنلاین کانون
طراح سوال آزمون های قلم چی