دکتر مهناز رحیمی مند

مدرس ادبیات تخصصی انسانی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
نیروی رسمی آموزش و پرورش
12 سال سابقه تدریس در آموزشگاه کنکور و مدارس
5 سال سابقه تدریس در دانشگاه
دارای رتبه های دو رقمی و سه رقمی قبولی کنکور در سالهای مختلف