مهندس امید جافری

مدیر مسئول گروه آموزشی ودبیر فیزیک
دبیر رسمی آموزش و پرورش
دبیر دبیرستان های نمونه و غیر انتفایی
مدرس فیزیک آموزشگاه های مجاز قلمچی وگاج
دبیر پروازی شهرستان های انزلی تا اهواز
طراح سوال آزمون های نهایی و آزمایشی